Volume 5, No 6, June 2018

DOI: https://doi.org/10.14738/assrj.56.2018

Published: 2018-06-09

What’re the risk factors for burned children in China? A review

Chan Nie, Tao Wang, Huiting Yu, Xue Wang, Xiuquan Shi

The Rise of Artificial Intelligence

Josh Wolff, Stephen Gordon, David Guo

IMPACT OF CHESS LEARNING ON PROCESSING SPEED OF SCHOOL-GOING CHILDREN

EBENEZER JOSEPH, Veena Easvaradoss, David Chandran, Sweta Jain, Ashwath Paul