Examining Mathematics Teachers' Views on 4MAT Teaching Model

Main Article Content

zeynep bahar erşen
bülent güven

Abstract

4MAT teaching model has undoubtedly been mentioned and studied mostly in recent years. The aim of this study was to present the views on 4MAT teaching model of the elementary mathematic teachers applying the model. The case study was carried out with three elementary mathematics teachers having different occupational experience. Semi-structured interviews were used as data collection tools. Views of the teachers about 4MAT model application process were positive; teachers made different suggestions in order to apply model more efficiently and have the required success from these practices.

Article Details

How to Cite
erşen, zeynep bahar, & güven, bülent. (2018). Examining Mathematics Teachers’ Views on 4MAT Teaching Model. Advances in Social Sciences Research Journal, 5(6). https://doi.org/10.14738/assrj.56.4754
Section
Articles
Author Biography

zeynep bahar erşen, Afyon Kocatepe University

mathematics education

References

Acat, B. & Ekinci, A. (2005). Yapılandırmacı felsefe ve yeni müfredat programina etkileri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 22-10). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Appell, C. J. (1991). The effect of instructional material and learning style preference on test performance of undergraduate nursind students (Unpublished Ph. D. Thessis). The University of Nebraska – Lincoln.
Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (4. Baskı). Trabzon: Harf Eğitim Yayıncılık.
Bowers, P.S. 1987. The Effects of the 4MAT System on Achievement and Attitudes in Science (Unpublished PhD thesis). The University of North Carolina at Cahapel Hill.
Boydak, H. A. (2005). Öğrenme stilleri (5. Baskı). İstanbul: Beyaz Yayınları.
Brooks, J. & Brooks, M. (1999). The case for constructivist classrooms. USA:ASCD.
Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4. Baskı). Trabzon: Celepler Yayıncılık.
Delaney, A. (2002). Better teaching model? Middle school science classroom using the 4MAT instructional strategy vs. lessons created without this model (Unpublished masters’ thesis). University of North Texas, USA.
Dikkartın, F. T. (2006). Geometri öğretiminde 4MAT öğretim modelinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Balıkesir.
Driskill, W. C. (1998). Effectiveness of the 4MAT instructional design on personal and cognitive attitudes of students (Unpublished Ph. D. Thesis). The University of Texas at Austin, USA.
Dunn, R. & Stevenson, J. M. (1997). Teaching diverse college students to study with a learning styles prescription. College Student Journal, 31, 333-339.
Ekici, G. (2003). Öğrenme stiline dayali öğretim ve biyoloji dersi öğretimine yönelik ders plani örnekleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
Elçi, A. N. (2008. Öğrenme stillerine uygun olarak seçilen öğrenme yöntemlerinin öğrencinin başarısına, matematiğe yönelik tutumuna ve kaygısına etkileri (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Ergen, S. (2009). İlköğretim eğitim sisteminde kalabalık sınıfların yönetimi ve Esenyurt İlköğretim okullarında bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Ergin, S. (2011). Fizik eğitiminde 4MAT öğretim yönteminin farkli öğrenme stillerine sahip lise öğrencilerinin iş, güç ve enerji konusundaki başarisina etkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Gökçek, T. (2008). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim programına uyum sürecinin incelenmesi (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Trabzon.
Güneş, G. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının öğretme öğrenme ortamına yansımaları (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Trabzon.
Hazır-Bıkmaz, F. (2002). Öğrenme biçimlerini okula getirmede 4MAT sistemini kullanma. (Çeviri, Bernice Mc Carty). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(12), 105-111.
Jackson, H. B. (1999). Teaching to a Diversity of Learning Styles: Using 4MAT Model in a Block Scheduled School (Unpublished Ph. Thesis). The University of Pittsburgh.
Jackson, P. R. (2001). The effects of teaching methods and 4MAT learning styles on community college students’ achievements, attitudes and retention in introductory microbiology (Unpublished Ph. D. Thesis). Lynn University, USA.
Kalender, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım temelli “Yeni Matematik Programı” nın uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Kızılaslan-Tunçer, B. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin 2005 İlköğretim programında yer alan etkinlikler, proje ödevleri ve seviye belirleme sınavına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(1), 801-809.
McCarthy, B. (1982). Improving Staff Development Through CBAM and 4MAT. Educational Leadership, 40(1), 20-25.
McCarthy, B. (1985). What 4MAT Training Teaches us About Staff Development. Educational Leadership, 42(7), 61-68.
McCarthy, B. (1987). The 4MAT system: Teaching to learning styles with right/ left mode techniques. Barrington: Excel Inc.
McCarthy, B. (1990). Using the 4MAT System to Bring Learning Styles to Schools. Educational Leadership, 48(2), 31-37.
McCarthy, B. (1997). A Tale of Four Learners: 4MAT Learning Styles. Educational Leadership, 54(6), 46-51.
McCarthy, B. (2000). About teaching 4MAT in the classroom. Illionois: About Learning Inc.
McCarthy, B. (2003). About Teaching Companion 4MAT Implementation Workbook. Wauconda, IL: About Learning.
McCarthy, B. & McCarthy, D. (2006). Teaching around the 4MAT cycle: Desinging instruction for diverse learning styles. California: Corwin Pres.
Morris, S. & McCarthy, B. (1999). 4MAT in Action (4th Edition), About Learning. Inc. http://www.aboutlearning.com/files/4MAT-in-Action.pdf 14.11.2010.
Mutlu, M. (2004). İlköğretim 8.Sınıf fen bilgisi dersinde fotosentez- hücresel solunum konusunun 4MAT öğretim modeli kullanılarak öğretilmesinin öğrenci tutum ve başarısı üzerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ojure, L. P. (1997). An Investigation of the Relationship Between Teachers’ Participation in 4MAT Fundamentals Training and Teachers’ Perception of Teacher Efficacy. Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction.
Özdemir, Ö., Ülker, M., Uyguç, M., Huyugüzel, P., Çavaş, B. & Kesercioğlu, T. (2002). Fen eğitiminde inşacı yaklaşım ve kavram haritalarını kullanımının öğrenci başarılarına olan etkileri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
Öztürk, Z. (2007). Öğrenme stilleri ve 4MAT modeline dayalı öğretimin lise tarih derslerindeki öğrenci başarısına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
Patton, M.Q. (2005). Qualitative Research: Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science. New Jersey: John Wiley & Sons.
Railsback, J. (2002). “Project-based instruction: Creating excitement for learning.” Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory. http://www.nwrel.org/request/ 2002aug/index.html.
Saban, A. (2002). Çoklu zeka teorisi ve eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Tatar, E. (2006). İkili işlem kavramı ile ilgili öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi ve 4MAT yönteminin başarıya etkisi (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Ursin, V. D. (1995). Effects of the 4MAT System of Instruction on Achievement, Products and Attitudes Towards Science of Ninth Grade Students (Unpublished Ph.D. Thesis).The University of Connecticut.
Uysal, F. (2009). İlköğretim 6.Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğretiminde 4MAT Öğrenme Stili Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Wilkerson, R.M. 1986. An Evaluation of The Effects of The 4MAT System of Instruction on Academic Achievement and Retention of Learning Hemisphericity (Unpublished Ph.D. Thessis). The University of North Carolina at Chapel Hill.