EVALUATION OF THE ADVANTAGES OF USAGE OF CONTAINERS IN HOUSING PRODUCTION IN TERMS OF SUSTAINABILITY

Authors

  • Ecem Akar Istanbul Technical University
  • Müge Belek Fialho Teixeira [f]FLAT Architectures
  • Deniz Ayşe Yazıcıoğlu Istanbul Technical University

DOI:

https://doi.org/10.14738/assrj.46.2897

Keywords:

Design of sustainable housing, Re-functioning in the construction industry, Utilization of containers in housing production

Abstract

Sustainable building construction aims to create a system that provides people with humanely and equitable economic opportunities through the harmony of the built environment with the natural environment. To this end, different approaches are utilized such as re-functioning, use of environmentally friendly methods in production, employment of building items suitable for climate and topography, consideration of energy efficiency in the building life cycle, utilization of renewable energy sources, use of local or traditional materials and minimization of waste generation during construction and destruction process of buildings. One of the most popular approaches among these is the "utilization of containers in the production of sustainable buildings", which is a sub-field of the re-functioning approach. In this context, the objective of this study is to evaluate the advantages of utilization of containers in the production of sustainable buildings through a systematic approach. However, the realization of this assessment within a single study for all building types is quite difficult to achieve as a scientifically significant result. As such, as a methodology, the first stage of the study will determine which structure type should be considered. Subsequently, the criteria to be based on, in the evaluation of the advantages of producing this structure type (containers) in terms of sustainability will be described. At the last stage, certain criterias that the containers should meet in line with the data obtained from the literature will be determined.

Author Biographies

Ecem Akar, Istanbul Technical University

Interior Design Department-IMIAD

Postgraduate student

Müge Belek Fialho Teixeira, [f]FLAT Architectures

Dr.

Deniz Ayşe Yazıcıoğlu, Istanbul Technical University

Interior Design Department

Assoc.Prof.Dr.

References

Beyaztaş, H. S. (2012). Mimari Tasarımda Ekolojik Bağlamda Biçim ve Doğa İlişkisi Yüksek Lisans Tezi, İtü Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi, pp. 21.

Sözen, N. (1992). İnsan Çevre Toplum: Yeşil Saygısının Evrensel Kuralları, İmge Kitabevi Yayıncılık, Ankara.

Bilgen,S. (2011). Ekolojik Mimarlık: Anti-Ekolojik Bir Eylem ile “Ekoloji” Söyleminin Bir Araya Gelme Biçimleri Yüksek Lisans Tezi, İtü Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi, pp. 6.

AIA. (2016). Architects and Climate Change Fact Sheet.

Mirvis, P. H. (1994). Environmentalism in Progressive Businesses, Journal of Organizational Change Management. 7/4, 82-100.

Kamara, M., Coff, C.and Wynne, B. (2006). GMO’s and Sustainability, Accessed 25 October 2016, <http://itsma.blogs.com/verge/corporate_responsibility/index.html>

Peterson, K. L., Dorsey, J. A. (2000). Roadmap for Integrating Sustainable Design into Site-Level Operations, Prepared for the U.S. Department of Energy, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington 99352,The Brendle Group, Inc., Ft. Collins, Colorado.

British Design Council. (2007). Sustainable Design, Climate Change and Built Environment Guide.

Glavanich, T. E. (2008). Contractor’s guide to green building construction, - management, project delivery, documentation, and risk reduction, John Wiley and Sons, Inc.,Hoboken, New Jersey.

Yorgancıoğlu, P. (2004). Sürdürülebilir Yapım Kavramının Uygulamaya Aktarılmasındaki Araç, Yöntem ve Yaklaşımlara İlişkin Bir Değerlendirme Yüksek Lisans Tezi, İtü Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi, pp. 29.

ISBU. (2010). Container Technology A-Z. Green Cube Publishing, USA.

Ebeling, C. E. (2009). “Evolution of a Box”. Invention and Technology.

World Bank. (2014). Container Port Traffic, Accessed 10 December 2016,<http://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU>

The Statistics Portal. (2016). Projected global container market demand growth between 2003 and 2018, Accessed 27 November 2016, <https://www.statista.com/statistics/253931/global-container-market-demand-growth/ >

Resmi Gazete. (2016). Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, Number: 29679.

TÜİK. (2010). 2010 Bina Sayımı.

Keskin, T. (2010). Türkiye’nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nın Geliştirilmesi Projesi Mevcut Durum Değerlendirilmesi Raporu, pp.8.

TÜİK. (2014). Net Elektrik Enerjisi Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı.

Dilmaç, Ş and Tırıs, M. (2013). Türkiye’de Konut Sektöründe Enerji Tasarrufu.

TÜİK. (1998). Konutların Aydınlatma ve Isıtma Amaçlı Yakıt Tüketimi.

Çağnan, Ç. and Özer, H. (2014). Yapı Üretiminde Sistem Yaklaşımı ile Yapı Ürünü Performanslarının Çevre-Ekoloji ve Yasal Zorunluklar Bağlamında Test Edilmesine Yönelik Bir Model Önerisi, Megaron, 9(4), pp.255-270.

Erdede, S.B, Erdede, B and Bektaş, S. (2014). Sürdürülebilir Yeşil Binalar ve Sertifika Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Uzaktan Algılama-Cbs Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 October 2014, İstanbul.

Erdede S.B. and Bektaş S. (2014). Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(1), pp. 1-12

Bilgin, E. ve Utkutuğ, G.S. (1999). Tasarım ve Üretim Sürecinde Mimar-Mühendis İş Birliğini Yansıtan Üç Örnek Bina, IV.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İzmir.

Yaka, İ.F., Önal, S., Koçer, A. and Güngör A. (2016). Comparison of Building Energy Performance of Different Provinces, The Journal of Global Engineering Studies, Volume: 3 Issue:2, pp.127-135.

Demirarslan, S. and Demirarslan, O. (2015). Sürdürülebilir Çevre Uygulamalarında Mimarın Rol ve Sorumluluğu, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 6 (Özel Sayı 2), pp. 220-230.

Yılmaz, B., Arditi, D. and Korkmaz, S. (2010). Yüksek Performanslı (Yeşil) Binalarda Bütünleşik Tasarım Sistemi, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 September-1 October 2010, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara

Polat, T. (2016). Sürdürülebilir Kentleşme Politikaları ve Türkiye, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/2 Winter, pp. 1267-1300.

Özsoy, E.A. and Erden Özsoy, C. (2015). Yeşil Ekonominin Bir Gereği Olarak Yeşil Binalar ve Türkiye'de Mesleki Eğitim İçin Yeni Açılımlar, EJOİR ARALIK 2015 IWCEA, Özel Sayısı, Cilt 1.

Şenöz, E., Çabuk, S.N. and Çabuk, A. (2014). Geotasarım Kuramının Alpagut Beldesi’nde Deneyimlenmesi, Teknolojik Araştırmalar: HTED (2), pp.12-26.

Değerliyurt, M. and Çabuk, S.N.(2015). The Theory of Mcharg: Design With Nature and Geodesign, International Journal of Social Science, Number: 39, pp. 293-306.

Çabuk, S.N. (2014). Designing with Geographical Information Systems: Geodesign Concept, Electronic Journal of Map Technologies, Vol: 6, No: 1, pp.37-54.

Dalonzo, M.M. and Ciravoğlu, A.(2015). Ülkemizde Mimarların Yapı Ürünü Seçimlerinin Çevresel, Toplumsal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Megaron, Vol.10/2, pp.1-10.

Okay, S.Ö. and Özyılmaz Küçükyağcı, P. (2015). Üniversite Kampüslerinde Sürdürülebilir Tasarım Sürecinin İrdelenmesi, II.Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, Türkiye.

Ünal, A.G. (2014). Ankara Sinpaş Altınoran Konut Projesi ve Ekolojik Tasarım, Planlama, Vol.24/2., pp.95-106.

Uslusoy Şenyurt, S. and Altın, M. (2014). Enerji Etkin Tasarımın Çatı ve Cephelere Yansıması, 7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3 - 4 April 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Aydın, Ö. and Lakot Alemdağ, E.(2014). Sustainable Materials in Black Sea Vernacular Architecture; Wood and Stone, The Journal of International Social Research, Vol.7, Issue.35, pp.394-405.

Erol, Ö. (2013). Yüksek Performanslı Binaların Tasarımında Bina Benzetim Yazılımlarının Yeri, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İzmir, pp.1703-1716.

Özorhon, G. (2013). Sürdürülebilir Mimarlık, Yarının Binaları ve Bir Örnek, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İzmir, pp.1473-1478.

Bostancıoğlu, E. (2010). Konutlarda Duvar ve Çatı Yalıtımlarının Bina Kabuğu, Isıtma Enerjisi ve Yaşam Dönemi Maliyetleri Üzerindeki Etkisi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 15, No.1, pp.135-147.

Arslan Selçuk, S. and Gönenç Sorguç, A.(2007). Impact of Biomimesis in Architectural Design Paradigm, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., Vol 22, No 8, pp.451-459.

Erten, D. and Yılmaz, A.Z. (2011). LEED ve BREEAM Sertifikalarında Enerji Performans Değerlendirilmesinin Karşılaştırılması, 10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İzmir, pp.1541-1552.

Kabuloğlu Karaosman, S. (2011). Mimarlık Eğitiminde Seçenekten Zorunluluğa; Ekolojik Tasarım, Güney Mimarlık, No.6, pp.63-67.

Türkmenoğlu Bayraktar, N. (2011). Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Geleneksel Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar, Güney Mimarlık, Sayı.6, pp.19-22.

Uzun, T. (2011). Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri ve Türkiye İçin Yol Haritası, Güney Mimarlık, No.6, pp.36-42.

Oktay, D. (2011). Mimarlık ve Sürdürülebilirlik: Güncel Bir Değerlendirme ve Öneriler, Güney Mimarlık, No.6, pp.14-16.

Tekin, Ç. and Kurugöl, S.(2011). Environment- Friendly Three Buildings Based on Three Living Creatures, e-Journal of New World Sciences Academy, Vol. 6, No. 4, pp. 943-952.

Esin, T. and Yüksek, İ.(2009). Çevre Dostu Ekolojik Yapılar, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 May 2009, Karabük, Türkiye

Anbarcı, M., Giran, Ö. and Demir, H. (2012). International Green Building Certification Systems and Building Energy Efficiency Implementation In Turkiye, e-Journal of New World Sciences Academy, Vol. 7, No. 1, pp. 368-383.

TMMOB Mimarlar Odası. (2007). Sürdürülebilirlik: Kent ve Mimarlık, TMMOB Mimarlar Odası-Ankara Şubesi.

Erkınay, P.U. and Erten E. (2010). Binalarda Yenilenebilir Teknolojilerin Kullanımındaki Gelişim ve Bu Gelişimin Türkiye'ye Yansıması, 1. Uluslararası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu; Yapılı Çevre, ODTÜ, Ankara, Turkiye, 15-16 October 2010.

Öcal, C. and İnce, H.H.(2012). Sürdürülebilir Yapı Tasarımı ile Değişen İhtiyaçlar, International Construction Congress 2012, ICONC2012-SDÜ.

Cakmanuz, İ, Kaş, I, Künar, A and Gülbeden, A.(2010). Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme, Yeşil Bina Dergisi, Vol.3(4), pp. 461-462.

Dikmen, Ç.B. (2011). Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi, Politeknik Dergisi, Vol.14 No.2, pp. 121-134.

Altun, D.A. (2009). Sürdürülebilir, Enerji Korunumlu Bir Mimarlıkta 'TASARIM', Ege Mimarlık, No.January, pp.28-33.

Belhaouari, H. and Peschanski, F. (2008). A Lightweight Container Architecture for Runtime Verification. Springer – Verlag, Berlin.

CIMC Building Systems. (2016). What is Modular Construction?, Accessed 27 December 2016, <http://www.cimc-mbs.com/wm/index_115.aspx>.

Eko Yapı Dergisi. (2014). Kutu Kutu Yaşam Konteyner Mimarisi, Accessed 27 December 2016, <http://www.ekoyapidergisi.org/807-kutu-kutu-yasam-konteyner-mimarisi.html>.

Forrest, A. (2015). Living in a Steel Box: Are Shipping Containers Really the Future of Housing?, The Guardian.

Garcia, M. (2014). Alternative Housing: The Shipping Container Home, National Association of Realtors.

Garrido, L. (2015). Green Container Architecture 3. Monsa Publishers, Spain.

Kalkin, A. (2004). Quik House. Kalkin&Co., USA.

Olivares, A. A. P. (2010). Sustainability in Prefabricated Architecture, A comparative Life Cycle analysis of Container Architecture for Residential Structures. Victoria University of Wellington, Thesis.

Radwan, A. H. (2015). Reusing Shipping Containers in Creating Various Architectural Spaces. Helwan University Architecture Department, College of Fine Arts.

Reynolds, E. and Sural, E. (n.d.). Container City Answers to Frequently Asked Questions.Urban Space, UK.

Robinson, A. and Swindells, T. (2012). Customized Container Architecture. ACSA Fall Conference.

Socrates, N. (2012). Container Homes.

Taşçı, M. (2016). Konteyner Mimarisi, Projem, Accessed 27 December 2016, <http://www.projem.com.tr/haber/71/konteyner-mimarisi> .

Santa Cruz Architect.(2016). Shipping Container Architecture: Advantages and Challenges, Accessed 30 December 2016, <https://santacruzarchitect.wordpress.com/2014/05/20/shipping-container-architecture-advantages-and-challenges/>

Marine in Sight. (2016). 7 Benefits of Shipping Container Home Design, Accessed 30 December 2016, <http://www.marineinsight.com/recreation/7-benefits-of-shipping-container-home-design/>

Investopedia. (2016). Shipping Container Homes: The Costs and Benefits, Accessed 30 December 2016, <http://www.investopedia.com/articles/personal-finance/073016/shipping-container-homes-costs-and-benefits.asp>

Icontainers. (2016). Shipping container homes, Accessed 30 December 2016, <http://www.icontainers.com/us/2016/12/15/shipping-container-homes/>.

Downloads

Published

2017-03-29

How to Cite

Akar, E., Belek Fialho Teixeira, M., & Yazıcıoğlu, D. A. (2017). EVALUATION OF THE ADVANTAGES OF USAGE OF CONTAINERS IN HOUSING PRODUCTION IN TERMS OF SUSTAINABILITY. Advances in Social Sciences Research Journal, 4(6). https://doi.org/10.14738/assrj.46.2897

Most read articles by the same author(s)