Kobayashi, Nobuhide, DENSO CREATE INC., Nagoya, Japan, Japan