Ma, Wen, Yaqin Zhu, Li Chunli, Bo Zhang, and Xin Tian. 2023. “The Aim of Education”. Advances in Social Sciences Research Journal 9 (12):509-16. https://doi.org/10.14738/assrj.912.13707.