Ma, Wen, Yanqin Zhu, Chunli Li, Bo Zhang, and Xin Tian. 2022. “High Wisdom Intelligence- Discussing Education of High Wisdom Intelligence”. Advances in Social Sciences Research Journal 9 (1):54-67. https://doi.org/10.14738/assrj.91.11523.