Tian, Robert Guang, and Li Yangkuo. 2021. “From Mao Zedong to Xi Jinping: China towards a New Era”. Advances in Social Sciences Research Journal 8 (12):232-44. https://doi.org/10.14738/assrj.812.11424.