[1]
F. ÇAĞIRAN YILMAZ, “ORTHOREXIA AND EATING ATTITUDES IN HEALTH SCIENCES STUDENTS: ORTHOREXIA IN HEALTH SCIENCES STUDENTS”, EJAS, vol. 9, no. 3, pp. 386–394, Jun. 2021.