ÇAĞIRAN YILMAZ, F. (2021) “ORTHOREXIA AND EATING ATTITUDES IN HEALTH SCIENCES STUDENTS: ORTHOREXIA IN HEALTH SCIENCES STUDENTS”, European Journal of Applied Sciences, 9(3), pp. 386–394. doi: 10.14738/aivp.93.10292.