ÇAĞIRAN YILMAZ, Feray. 2021. “ORTHOREXIA AND EATING ATTITUDES IN HEALTH SCIENCES STUDENTS: ORTHOREXIA IN HEALTH SCIENCES STUDENTS”. European Journal of Applied Sciences 9 (3):386-94. https://doi.org/10.14738/aivp.93.10292.