(1)
Almazroui, S.; Wang, W.; Zhang, G. Imaging Technologies in Aviation Security. EJAS 2015, 3, 12.