(1)
ÇAĞIRAN YILMAZ, F. ORTHOREXIA AND EATING ATTITUDES IN HEALTH SCIENCES STUDENTS: ORTHOREXIA IN HEALTH SCIENCES STUDENTS. EJAS 2021, 9, 386-394.